Category Archives: تحقیق -پژوهش-رساله

فایل user8198

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

شکل 2-1: تخم های نهان زی متعلق به تعدادی از گونههای جنس Ceriodaphnia. (الف) Ceriodaphnia quadrangula، (ب) Camptocercus rectirostris، (ج) Ceriodaphnia laticaudata، (د) Ceriodaphnia reticulata،…Read More

فایل user8208

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

31 2-4- استفاده از سریهای فوریه در تحلیل حرکت روبات34 2-4-1- بهینهسازی پارامترهای سری فوریه به کمک الگوریتم ژنتیک37 2-4-2- بهینهسازی پارامترهای سری فوریه به…Read More

فایل user8209

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

0دوازده چکیدهامروزه با پیشرفتهای چشمگیر در صنعت الکترونیک و نیاز روزافزون به تکنولوژیهای کنترلی، کاربرد و اهمیت سیستمهای تعبیه‌شده نیز بیشتر شده است تا جاییکه…Read More

فایل user8210

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

متداول ترین نمونه ها از واکنش های فلزدار شدن شامل تشکیل پیوندهای فلز-آریل است و این روند در این کمپلکس ها که متصل به گروه…Read More

فایل user8211

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-3 انواع مواد در سلولهای آلیمواد آلی متنوعی در این سلولها استفاده میشود از جمله انواع پلیمرها-مولکولهای کوچک-مولکولهای بزرگ و کریستالهای مختلف . در جدول1-2…Read More

فایل user8187

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

ژن CABP2…………………………………………………………………………………………………………. 30ژن OTOGL…………………………………………………………………………………………………………. 31فصل سوم روش شناسی تحقیق نوع مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………… 34جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………. 34روش جمع آوری داده ها…Read More

فایل user8192

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل اول: مقدمه 1تعاریف و قضایای استنادی 4فصل دوم گروه‌وارها و گروه‌وارهای توپولوژیکی 15فصل سوم عمل‌گروه‌وار و کاربرد آن در R-فضاها 42فصل چهارم حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی…Read More

فایل user8181

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

8 – 8 – 2 استافیلوکوکوس زایلوسوس………………………………………………………………………………………169 – 8 – 2 استافیلوکوکوس اینترمدیوس…………………………………………………………………………………..1610 – 8 – 2 استافیلوکوکوس هایکوس………………………………………………………………………………………1611 – 8 – 2 استافیلوکوکوس سیوری………………………………………………………………………………………..1712…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -733)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه1بیان مسئله2اهمیت و ضرورت تحقیق2اهداف تحقیق3سوالات تحقیق3پیشینه‌ی تحقیق3روش تحقیق4ساختار تحقیق5فصل نخست (تحلیل مفاهیم و کلیات)1-1- مفهوم دیه7 1-1-1- معنای لغوی دیه7 1-1-2- معنای…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -717)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

شبکه دسترسیشبکه خانگی رمز گشانمایشگراکتساب ویدئو از منابع مختلفی صورت می‌گیرد. برای نمونه وسایل ذخیره سازی آنالوگ و دیجیتال (نوار و دیسک سخت) از ضبط…Read More

To Top