برچسب: آلي

فایل user8210

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

شکل 1-2 مسیر واکنشهای افزایشی-اکسایشی و جایگزینی هسته دوستی در فلزات دو ظرفیتی 8dمتداول ترین نمونه ها از واکنش های فلزدار شدن شامل تشکیل پیوندهای…Read More

فایل user8211

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مکانیزم تولید جریان در مواد آلی متفاوت از مواد کانی است.در مواد آلی بر اثر جذب فوتون ، یک زوج مقید الکترون-حفره تولید می شود،نام…Read More

To Top