برچسب: استاندارد

فایل user8198

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

TOC \h \z \t “عنوان فصل;1;بخش;2;زیر بخش;3” مقدمه PAGEREF _Toc313882119 \h 2فصل دوم: کلیات2-1-غذاهای زنده PAGEREF _Toc313882121 \h 52-2- Cladocera (آنتن منشعبها) PAGEREF _Toc313882122 \h…Read More

فایل user8210

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

12 شکل 1-3 لیگاندهای هتروسیکل به هم جوش خورده بنزو1-4-1- زمینه واکنشهای سیکلومتاله شدنکمپلکسهای سیکلومتاله شده از طریق سه دیدگاه در نظر گرفته می شود،…Read More

To Top