برچسب: استراتژی مدیریت

فایل — -فایل پژوهش-رساله -416)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟2)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی دارد؟3)آیا…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -281)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-3-6 فاکتورهای اصلی موفقیت پروژههای هوش تجاری342-3-7 چالشهای هوش تجاری352-3-8 کاربرد هوش تجاری در سیستم مدیریت دانش352-4 متن کاوی و دادهکاوی 382-4-1 خوشه‌بندی422-4-2 دسته‌بندی432-4-3 کاربرد…Read More

To Top