برچسب: اشتباهات حسابداری

فایل — -فایل پژوهش-رساله -608)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

12 یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 یادگیری در سطح فردی…………………………………………………………………………………………………………………….13 یادگیری در سطح تیمی یا گروهی…………………………………………………………………………………………………….14 یادگیری در سطح سازمان………………………………………………………………………………………………………………….15 تعریف و مفهوم یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………..16 فرایند یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….17 انواع…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -558)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-8-1 )متغیر مستقل (تعهد سازمانی)111-8-2) متغیر وابسته تحقیق(رفتار شهروندی سازمانی)131-9 ) قلمرو تحقیق131-9-1) قلمرو موضوعی تحقیق131-9-2) قلمرو مکانی تحقیق131-9-3) قلمرو زمانی تحقیق13فصل دوم: ادبیات تحقیقبخش…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -469)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-2 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32فصل سوم روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….341-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………352-3روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………353-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….354-3 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..365-3 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..366-3متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 387-3ابزار…Read More

To Top