برچسب: اعضاء جامعه حسابداران

فایل — -فایل پژوهش-رساله -519)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2- سرمایه ابتدا به ماهیت سرمایه از نظر متغیرهای اقتصادی پرداخته و سپس انواع سرمایه و شباهت ها و تفاوت های آنها را با یکدیگر…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -430)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول4-4 آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………..75جدول 4- 5 آزمون جارکوبرا ……………………………………………………………………………………………………..76جدول4-6 آزمون استقلال خطاها ……………………………………………………………………………………………….77جدول4-7 نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس ……………………………………………………………………………..78جدول 4-8 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل…Read More

To Top