برچسب: الگوی مدیریت منسجم

فایل — -فایل پژوهش-رساله -630)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

یکی از نظریاتی که به ارتباط دومتغیر سبک زندگی وهویت پرداخته است نظریه تصدیق می‌ باشد. براساس این نظریه تصاویر افراد از خودشان از واکنش…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -619)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-5-1. درخت تصمیم………………………………………………………………………………..192-5-1-1. CHAID…………………………………………………………………………….202-5-1-2. ID3……………………………………………………………………………………202-5-1-3. C5.0…………………………………………………………………………………..212-5-2. ماشین بردار پشتیبان………………………………………………………………………….212-5-3. شبکهی عصبی………………………………………………………………………………..242-5-4. Bagging…………………………………………………………………………………….252-5-5. AdaBoost…………………………………………………………………………………272-6. پیشینهی تحقیقات در بیماریهای تنفسی……………………………………………………….30فصل3: دادههای نامتوازن……………………………………………………………………………………………323-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………….333-2. روشهای یادگیری در دادههای…Read More

To Top