برچسب: الگوی گذران اوقات فراغت جوانان

فایل — -فایل پژوهش-رساله -453)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-1-2- پیشینه های داخلی……………………………………………………………………………………………….8-10نقد تحقیقات داخلی ذکر شده……………………………………………………………………………………………..102-1-2- پیشینه های خارجی…………………………………………………………………………………………..10-11نقد تحقیقات خارجی ذکر شده……………………………………………………………………………………………11گفتار دوم: رسانه ها(جدید وسنتی)……………………………………………………………………………………….121-2-2- مفهوم رسانه…………………………………………………………………………………………………….12-142-2-2- انواع نقش رسانه ها…………………………………………………………………………………………….14-153-2-2-…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -364)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

گفتار دوم:دوره دوم قانونگذاری از سال 1334 تا 1347 در این دوره با گسترش اعتیاد داخلی و افزایش قاچاق و تحت تأثیر فشارهای جهانی، مبارزه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -315)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

عنوان صفحهجدول 3-1 ضرایب پایایی آزمون PAGEREF _Toc419752317 \h 57جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا PAGEREF _Toc419752318 \h 58جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات PAGEREF…Read More

To Top