برچسب: امنیت سرمایه‌گذاری

فایل — -فایل پژوهش-رساله -606)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول 4-7: آزمون چاو فرضیه دوم37جدول 4-8: آزمون هاسمن فرضیه دوم37جدول 4-9: آزمون بروش‌پاگان فرضیه دوم37جدول 4-10: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه دوم38جدول 4-11: آزمون…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -490)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول3-2- سازگاری درونی55جدول 4-1- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت57جدول 4-2- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات58جدول 4-3- توزیع فراوانی افراد…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -500)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-1 سیر ارتباطات با مشتری152-1-1- قانون اساسی بقاء: توجه به مشتری172-1-2-ارزش‌آفرینی182-2 شاخص‌های شناختی و رفتاری عرضه‌کنندگان182-3 تعریف مدیریت ارتباط با مشتری212-4 تاریخچه CRM232-5 انواع فناوری…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -482)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل اولکلیات پژوهش1-1. طرح مسالههویت‌طلبی و جدایی‌طلبی کانون بسیاری از مناقشات و کشمکش‌های بین‌المللی بوده است. افزایش 54 عضو ملل متحد در سال 1945 به…Read More

To Top