برچسب: انتشار اخبار و اطلاعات

فایل — -فایل پژوهش-رساله -662)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مهّم‌ترین موضوعات وصف در جاهلی وصف اطلال، شتر و اسب بود؛ و توصیف شتر و تشبیه آن به کشتی، تشبیه رایجی نزد شاعران جاهلی بود….Read More

To Top