برچسب: انسان‏ شناختی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -576)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

دلائل نیاز به امام معصوم ……………………………………………………. 391.تبیین مفاهیم قرآن ………………………………………………………….. 392.ارشاد و هدایت انسانها …………………………………………………….. 393.برقراری عدل و امنیت …………………………………………………….. 404.جلوگیری از تحریف دین …………………………………………………..40دیدگاه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -254)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2- 1- مقدمه122-2- تعاریف رفتار اطلاع یابی122- 3- تاریخچه رفتار اطلاع یابی132-4- رفتار اطلاع یابی در وب142-5- الگو ها و نظریه‌های رفتار اطلاع یابی152-5-1- الگوی…Read More

To Top