برچسب: اولویتهای سرمایه گذاری

فایل — -فایل پژوهش-رساله -314)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-1- بهزیستی ذهنی122-2-2- عملکرد شغلی242-2-3- کیفیت زندگی392-2-4- بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی و کیفیت زندگی472-3- پیشینه‌ی پژوهشی492-3-1- پیشینه‌ی خارجی492-3-2- پیشینه‌ی داخلی55فصل سوم: روش تحقیق3-1- مقدمه593-2- روش…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -296)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-3-2 معرفی بعضی از کمیتههای OECD212-3-2-1 کمیتهی سیاستهای اقتصادی212-3-2-2 کمیتهی کمک به توسعه212-3-2-3 کمیتهی مدیریت عمومی222-3-2-4 کمیتهی تجارت بین المللی232-3-2-5 محیطزیست242-3-2-6 کمیتهی آموزش، استخدام، نیروی…Read More

To Top