برچسب: اکتشافی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -643)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

چکیدهمدلسازی مسالهی تخصیص سهم به تامینکننده با هزینهی سفارش وابستهمهری علیپوریکی از موضوعات جالب توجه در مدیریت زنجیره تامین، مدیریت عرضه است که بهطورکلی مربوط…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -625)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

ایدهی شهر سالم بدون تصور سلامت اجتماعی ساکنان ممکن نیست. به همین دلیل بُعد اجتماعی سلامت در محیط زندگی دارای اهمیت ویژهای است و کم‌رنگ…Read More

To Top