برچسب: بررس همیاری های اقتصادی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -599)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-3-3-3 DMD-2K …………………………………………………………………………………………..161-3-3-4 DMD3……………………………………………………………………………………………..171-4 DMC…………………………………………………………………………………………………………18 1-4- 1معرفی فناوری …………………………………………………………………………………………..181-4- 2شرح فرآیند ……………………………………………………………………………………………..181-4-3 شرح فرایند DMC-1 ……………………………………………………………………………….191-4-4 شرح فرایند DMC-1M ……………………………………………………………………………211-4-5 شرح فرایند DMC-2 ……………………………………………………………………………….221-4-6 شرح…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -520)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

شکل (3-2)روش انجام میکروبراث دایلوشن 50شکل (3-3)روش انجام میکروبراث دایلوشن52شکل (4-1) اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی خارخسک در مقابل ایزوله‏های بالینی اشریشیاکلی با استفاده از روش…Read More

To Top