برچسب: بوری

فایل user8211

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-2 سلول‌های فتوولتاییاساس تبدیل انرژی خورشیدی به برق،اثر فتوولتاژ است که در آن فوتون اختلاف پتانسیل بوجود می آورد. این سلولها دارای سه فناوری هستند…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -727)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-8.. محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………..61-9. ساختار پایاننامه…………………………………………………………………………………………7فصل2: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..82-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………92-2. دادهکاوی…………………………………………………………………………………………………92-2-1. مفهوم دادهکاوی……………………………………………………………………………….92-2-2. مراحل دادهکاوی…………………………………………………………………………….102-2-3. پیشپردازش…………………………………………………………………………………..102-2-3-1. پاکسازی داده………………………………………………………………………112-2-3-2. یکپارچهسازی داده………………………………………………………………….112-2-3-3. تبدیل داده……………………………………………………………………………..112-2-3-4. کاهش داده……………………………………………………………………………122-2-3-5. تصویرکردن برای کاهش…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -663)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جناب آقای نادری (متخصص و فروشنده ماشین های بافندگی)جناب آقای بیگدلی و قاسمی (متخصص و فروشنده ابزار ماهیگیری)و نیز دوست عزیزم سرکار خانم صدیقه یوسف…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -651)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

روش پژوهش در این پژوهش-رساله مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی بوده است و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. در این راه از…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -654)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

واژگان کلیدی: ترجمه، فرهنگ معاصر، المورد المرئی. فهرست مطالبعنوانصفحهمقدمه…………………………………………………………………………………………………1فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………91-1. مکاتب…………………………………………………………………………………………………………………101-1-1. مکتب خلیل……………………………………………………………………..101-1-2. مکتب برمکی……………………………………………………………………101-1-3. مکتب جوهری………………………………………………………………….111-1-4. مکتب ابوعبید…………………………………………………………………..111-2. روحی بعلبکی……………………………………………………………………………………111-3. معرفی کتاب……………………………………………………………………………………..13فصل دوم:…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -619)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-3-4. کاهش داده……………………………………………………………………………122-2-3-5. تصویرکردن برای کاهش بعد……………………………………………………122-2-4. دادهکاوی………………………………………………………………………………………132-2-5. پسپردازش……………………………………………………………………………………142-2-6. کاربردهای دادهکاوی………………………………………………………………………142-3. دادهکاوی در پزشکی……………………………………………………………………………….142-4. بیماری تنفسی………………………………………………………………………………………….162-4-1. عفونت دستگاه تنفسی فوقانی…………………………………………………………….172-4-2. پنومونی…………………………………………………………………………………………172-4-3. بیماری مزمن انسدادی ریه…………………………………………………………………182-5….Read More

To Top