برچسب: تاثیر اعتیاد

فایل — -فایل پژوهش-رساله -626)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-13-نقش رسانه ها در آموزش مهارت های شهروندی……………………………………………………………………….642-14-تأثیر تکنولوژی های جدید بر آموزش شهروندی………………………………………………………………………..652-15-مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………….662-16-عصر دوم رسانه ها…………………………………………………………………………………………………………982-17-گونه شناسی رسانه ها……………………………………………………………………………………………………1062-18-تعامل پذیری، نقطه عطف…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -515)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

7-بین استفاده از بازی های کامپیوتری و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود8-بین استفاده از فوتوشاپ و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود9-بین…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -470)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-1-3 عوامل مهم تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی …………………………………………………… 182-1-4 به طور کلی عواملی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارند……………… 222-1-5 خانواده و پیشرفت…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -456)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

کلید واژگان : اعتیاد . پیامدهای اعتیاد . وضعیت اجتماعی .وضعیت اقتصادی .وضعیت جمعیت شناختی . تلویزیونفهرست مقالات مستخرج از پژوهش-رساله تحلیل محتوای وضعیت جامعه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -377)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-1-1-2-6 نرخ ارز و ذخایر ارزی……………………………………………………………………………………………..342-2-1-1-3 اثرات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت…………………………………………………………………………342-2-1-1-3-1 اثرات کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………………….342-2-1-1-3-2 اثرات میان مدت………………………………………………………………………………………………………352-2-1-1-3-3 اثرات بلند مدت………………………………………………………………………………………………………352-2-2 تحریمهای کشورهای مختلف…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -378)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

ز) اهداف تحقیق 7ح) ساماندهی تحقیق 8فصل دوم:تعاریف و تاریخچهمبحث اول: بزهکاری کودک و نوجوان10بند اول: تعریف بزهکاری11بند دوم: تعریف کودک12بند سوم: تعریف نوجوان12مبحث دوم:طـلاق13بند…Read More

To Top