برچسب: تطبیقی آرا

فایل — -فایل پژوهش-رساله -733)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-1-3- مفاهیم مرتبط با دیه15 1-1-3-1- مفهوم ارش151-1-3-1-1- معنای لغوی ارش151-1-3-1-2- معنای اصطلاحی ارش16 1-1-3-2- مفهوم حکومت19 1-1-3-2-1- معنای لغوی حکومت20 1-1-3-2-2- معنای اصطلاحی حکومت20…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -613)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-3-1-6-2-1. بیمه عمر 312-3-1-6-2-1-1. تاریخچه و ماهیت بیمه عمر 322-3-1-6-2-1-2. تعریف بیمه عمر 322-3-1-6-2-1-3. انواع بیمهنامههای عمر 332-3-1-6-2-1-4. حقبیمه قرارداد بیمه عمر 332-3-1-6-2-2. بیمههای حوادث…Read More

To Top