برچسب: تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت

فایل — -فایل پژوهش-رساله -681)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

7- الهویی نظری، مهدی، شرط معین بودن مورد معامله و مطالعه تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1389.8- خیر مند، محسن، کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -645)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-3-6.تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی————–343-2.صلاحیت قضایی عام————————————363-2-1.مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده————36 3-2-2.اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقی—————-38 3-3.صلاحیت قضایی خاص———————————-40 .3-3-1مبانی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -647)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پژوهش-رساله کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)عنوان :354965-771525جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایراناستاد راهنما :دکتر علی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -638)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

چکیدهضمانت مستقل در قراردادهای بین المللبه کوششطناز سامی وندگسترش ارتباطات و توسعه تجارت بین الملل جنبه بارز قرن حاضر است، قرار دادها و معاهدات بین…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -506)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-10-4-1- نمایش سلسلهمراتبی چندسطحی252-10-4-2- ساختار درختی252-10-4-3- ساختار اصطلاح راس262-10-4-4- ساختار سلسلهمراتبی دوسویه262-10-4-5- نمایش مقولههای عام262-10-4-6- نمایش چهریزهای262-10-5- نمایش ترسیمی272-11- شیوههای تدوین272-11-1- رویکرد کمیتهای272-11-1-1- بالا به…Read More

To Top