برچسب: تفکیک شرکت های هموارساز

فایل — -فایل پژوهش-رساله -727)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل2: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..82-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………92-2. دادهکاوی…………………………………………………………………………………………………92-2-1. مفهوم دادهکاوی……………………………………………………………………………….92-2-2. مراحل دادهکاوی…………………………………………………………………………….102-2-3. پیشپردازش…………………………………………………………………………………..102-2-3-1. پاکسازی داده………………………………………………………………………112-2-3-2. یکپارچهسازی داده………………………………………………………………….112-2-3-3. تبدیل داده……………………………………………………………………………..112-2-3-4. کاهش داده……………………………………………………………………………122-2-3-5. تصویرکردن برای کاهش بعد……………………………………………………122-2-4. دادهکاوی………………………………………………………………………………………132-2-5. پسپردازش……………………………………………………………………………………142-2-6. کاربردهای…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -619)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-7-2. براساس مطالعه ادبیات و نحوه ارائه مطالب……………………………………………..61-8.. محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………..61-9. ساختار پایاننامه…………………………………………………………………………………………7فصل2: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..82-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………92-2. دادهکاوی…………………………………………………………………………………………………92-2-1. مفهوم دادهکاوی……………………………………………………………………………….92-2-2. مراحل دادهکاوی…………………………………………………………………………….102-2-3. پیشپردازش…………………………………………………………………………………..102-2-3-1. پاکسازی داده………………………………………………………………………112-2-3-2. یکپارچهسازی داده………………………………………………………………….112-2-3-3….Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -503)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺪ‬‬‬ 45 ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ 45مدیریت سود و مدیریت اقلام تعهدی 47تحقیقات انجام…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -432)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

استاد / استادان راهنما: دکتر زهرا لشگریاستاد/استادان مشاور: دکتر افسانه توانگرآدرس و شماره تلفن : خیابان آزادی، خیابان جیحون، نبش مقدم، پلاک 672 – 09336850878…Read More

To Top