برچسب: تمرکز مالکیت

فایل — -فایل پژوهش-رساله -669)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

Consulted by:H. Javanmard Ph.D.By:Somayeh NamdarWinter 2011 دانشگاه آزاد اسلامیواحد اراکدانشکده مدیریت، گروه حسابداریپژوهش-رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداریعنوان:بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -444)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-3-1) پیشینه داخلی تحقیق672-3-2) پیشینه خارجی تحقیق702-4) خلاصه فصل72فصل سوم: روش تحقیق3-1) مقدمه743-2) فرضیههای تحقیق743-3) روش تحقیق763-4) مدلهای تحقیق763-5) جامعه آماری803-6) نمونه آماری803-7) روش جمعآوری…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -433)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-7قلمرو تحقیق ………………………………………………. 8 1-8جامعه و حجم نمونه ……………………………………….. 91-9روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات ……………. 91-10واژه های کلیدی تحقیق …………………………………… 9 1-…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -421)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-3-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت242-2-4- ساختارهای مالکیت242-2-4-1- سرمایهگذاران نهادی252-2-4-1-1- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی282-2-4-1-2- سرمایه گذاران نهادی حساس به…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -422)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

عنوانصفحهچکیده1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه31-2- تاریخچه مطالعاتی31-3- بیان مسئله51-4- سئوالات تحقیق71-5- چهارچوب نظری تحقیق71-6- مدل مفهومی تحقیق 81-7- فرضیه ها 101-8- اهداف تحقیق111-9- اهمیت تحقیق111-10-…Read More

To Top