برچسب: توسعه بانکداری الکترونیک

فایل — -فایل پژوهش-رساله -659)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مقدمه664-1- توصیف دادهها664-1-1 ویژگیهای فردی پاسخ کنندگان664-1-2 اطلاعات حاصل از سؤالات مربوط به فرضیههای تحقیق694-2- انجام آزمونهای مورد نظر894-2-1- آزمون فرضیههای اصلی تحقیق894-2-2- آزمون فرضیه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -531)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-اندازه گیری سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.3-رتبه بندی سازه های تاثیز گذار بر بررسی…Read More

To Top