برچسب: جامعه حسابداران

فایل — -فایل پژوهش-رساله -673)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-1-1 مدیریت امروزه یکی از مزیت های نسبی، مهم و اساسی سازمان ها در محیط رقابتی و نامطمئن، عامل مدیریت آنهاست. باتوجه به اینکه در…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -443)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2 . تاریخچه حسابرسی …………………………………………………………………………………………………………. 12 2-2-1 . حسابرسی های پیش از تشکل حرفه ای……………………………………………………………….. 12 2-2-2 . حسابرسی های بعد از تشکل حرفه ای…Read More

To Top