برچسب: جامعه پذیری

فایل — -فایل پژوهش-رساله -461)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

5-رفتاراجتماعی : عبارت است از ارزیابی میزان عملکرد شرکت کنندگان در برخورد با محرک های اجتماعی پس از اجرای برنامه آموزش خانواده از طریق پرسش…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -325)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

نمره حاصل از ارزشیابی مقاله/ مقالات دانشجو برابر ضوابط ( ازسقف 2نمره ) ……………………… محاسبه و نمره نهایی پژوهش-رساله ( مجموع نمره دفاع و مقاله…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -317)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-2-2- نظریات مربوط به خانواده432-2-3- اعتیاد462-2-3-1- جامعه شناسی مصرف مواد مخدر472-2-3-2- عوامل زمینه ای خطر ساز برای مصرف مواد مخدر482-2-3-3- نظریه های مصرف مواد مخدر492-2-3-4-…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -259)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

نظریه الپورت56نظریه گرونبرگ57نظریه ناهماهنگی شناختی58نظریه زایونک58نظریه های نگرش از دیدگاه جامعه شناسی60نظریه کالینز61نظریه تضاد62نظریه هربرت بلومر 62نظریه یادگیری اجتماعی63نظریه نیوکامب64چهارچوب نظری65فرضیه های تحقیق67مدل تحقیق69فصل سوم…Read More

To Top