برچسب: جانشین پروری

فایل — -فایل پژوهش-رساله -364)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 4/5/1311 نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیرهکشخانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -328)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

الهام علی نژادسال تحصیلی 93-1392« بیشترین ارزش برای کسانی است که بیشترین دانشها و علوم را آموختهاند، و کمترین ارزش برای کسانی است که از…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -294)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

24037887843001002458085844931000نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره‌ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه‌های…Read More

To Top