برچسب: جریانات نقدی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -499)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

TOC \h \z \t “Style5,1” جدول4-1 اعداد فازی مثلثی متغیرهای کلامی (بوجادزیف،1381) PAGEREF _Toc386277597 \h 65جدول 4-2 نتایج شمارش پاسخ‌های مرحله نخست نظرسنجی PAGEREF _Toc386277598…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -429)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-3-1شیوه های تأمین مالی ……………………………………………………………………………………………………………….. 382-3-1-1 بدهی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 392-3-1-2 انتشارات سهام عادی ……………………………………………………………………………………………………………. 412-3-1-3 انتشارات سهام ممتاز ……………………………………………………………………………………………………………. 442-3-1-4 سود انباشته ………………………………………………………………………………………………………………………. 452-3-2مدل تأمین مالی…Read More

To Top