برچسب: جهت گیری های دینی دانشجویان

فایل — -فایل پژوهش-رساله -633)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-2-1-1- اهلیت تمتع…………………………………………………………………………………………………………………61-2-1-2- اهلیت استیفاء………………………………………………………………………………………………………………61-2-2- اهلیت اشخاص……………………………………………………………………………………………………………….71-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی…………………………………………………………………………………………………..71-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی………………………………………………………………………………………………….81-2-3- مفهوم سند………………………………………………………………………………………………………………………91-2-3-1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………..101-2-3-2- سند عادی………………………………………………………………………………………………………………….101-2-4- اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………………………..111-2-4-1- برات…………………………………………………………………………………………………………………………111-2-4-2- سفته………………………………………………………………………………………………………………………….121-2-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………..131-2-5- مفهوم…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -588)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

در فصل دوم رساله، به بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و دینی جامعهی یهود از نیمهی قرن دوم ق.م تا پایان دورهی حشمونائیان و سیاست حکومت…Read More

To Top