برچسب: حسابداری تعهدی کامل

فایل — -فایل پژوهش-رساله -472)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

الف) بخش اول- مبانی نظری 142-1.تعاریف مدیریت 142-2. پیشینه و تاریخچه مدیریت 17 2-2-1. اصول بنیادی مدیریت 172-2-2. سیری در تاریخچه مدیریت 182-3. نظریه های…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -432)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فهرستعنوانصفحه TOC \h \z \t “22222222222222222;1” چکیده: PAGEREF _Toc369425943 \h ‌1فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه PAGEREF _Toc369425944 \h 31-2 بیان مسأله PAGEREF _Toc369425945 \h 41-3…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -435)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-7 روش تحقیق تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است به دلیل اینکه مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات…Read More

To Top