برچسب: خدمات الکترونیک

فایل — -فایل پژوهش-رساله -531)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2- بین کاریابی, با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.3-بین پول تمیز(پاک) با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.4-بین…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -533)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-6-فرضیه های تحقیق1-6-1-فرضیه اصلی :روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی بر بانک تاثیرمعناداری دارد.1-6-2-فزضیه های فرعی:1-بین درآمدهای غیرقانونی, با پولشویی در بانک رابطه مستقیم…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -525)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

نمودار4-3- فراوانی براساس پست سازمانی57 HYPERLINK \l “_Toc365487942” نمودار4-4- فراوانی براساس نوع فعالیت58 HYPERLINK \l “_Toc365487942” نمودار4-5- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن فعالیت…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -490)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول 4-13- ضریب همبستگی پیرسن و اسپیرمن بینخدمات دولت الکترونیک و خطر پذیری69جدول 4-14- ضریب همبستگی پیرسن واسپیرمن بینخدمات دولت الکترونیک و ایجاد حس درستکاری71جدول…Read More

To Top