برچسب: خودکارآمدی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -336)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-1-7-1 تجربه مستقیم :…………………………………………………………………………………………..24 2-2-1-7-2 تجربه جانشینی :…………………………………………………………………………………………24 2-2-1-7-3 قانع سازی کلامی :……………………………………………………………………………………..252-2-1-7-4 حالت فیزیولوژیکی(برانگیختگی هیجانی) :……………………………………………………..252-2-1-8 تاثیر خودکارآمدی بر رفتار :……………………………………………………………………………………..25 2-2-1-8-1 انتخاب فعالیت‌ها…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -330)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

واژه‌های کلیدی: انگیزه پیشرفت، خلاقیت، عملکرد تحصیلی، تیزهوش، دانش آموز فصل اولکلیات185166015462254000001-1- مقدمهیکی از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت هر جامعه نظام آموزشی و تعلیم و…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -319)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

اینجانب طاهره هاشمی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش تربیتی به شماره دانشجویی911044950 تایید می نمایم که کلیه نتایج این پژوهش-رساله حاصل کار…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -323)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-6-4-انگیزش تحصیلی 8فصل دوم:ادبیات تحقیق2-1-مبانی نظری تحقیق 102-1-1-انگیزش پیشرفت تحصیلی 102-1-2-پیشرفت 112-1-3-اهداف پیشرفت 122-1-4-منشا نیاز به پیشرفت 122-1-5-مدل پیشرفت اتکینسون 152-1-6-نظریه مک کللند 162-1-7-انگیزه پیشرفت…Read More

To Top