برچسب: دانش بومی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -423)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

4-1-14-1 رشد سود واقعی ………………………………………………………………………………………………………………………………..152-14-1 تداوم فعالیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….163-14-1 ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………16 4-14-1 دوره گردش عملیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..161-4-14-1 دوره تسویه پیش پرداخت ………………………………………………………………………………………………………………..162-4-14-1 مدت زمان وصول مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………….163-4-14-1…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -424)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-1-14-1 شرکت های درمانده ………………………………………………………………………………………………………………………….154-1-14-1 رشد سود واقعی ………………………………………………………………………………………………………………………………..152-14-1 تداوم فعالیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….163-14-1 ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………16 4-14-1 دوره گردش عملیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..161-4-14-1 دوره تسویه پیش پرداخت ………………………………………………………………………………………………………………..162-4-14-1 مدت…Read More

To Top