برچسب: دیدگاه‌های مدیران

فایل — -فایل پژوهش-رساله -500)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-4-1- هدف کلی81-4-2- اهداف فرعی81- 5فرضیه های تحقیق81-6-تعریف نظری و عملیاتی واژه های تحقیق101-6-1- تعریف نظری101-6-2- تعریف عملیاتی121-7 قلمرو تحقیق121-7-1- قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری )121-7-2-…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -435)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

براساس فرضیات اصلی طبق فرضیات فرعی زیر مورد بررسی وآزمون قرار می‎گیرد:فرضیه فرعی اول:مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر…Read More

To Top