برچسب: رابطه ذخایر و استخراج

فایل — -فایل پژوهش-رساله -599)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………2فصل اول :کلیات1-1 گوگردزدایی …………………………………………………………………………………………………….6 1-1-1 گوگردزدایی باکتریولوژیکی ……………………………………………………………………………71-1-2 گوگرد زدایی با فلزات و ترکیبات فلزی……………………………………………………………….71-1-3 گوگرد زدایی به روش های شیمیایی………………………………………………………………….81-1-4 گوگرد زدایی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -520)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

شکل (3-2)روش انجام میکروبراث دایلوشن 50شکل (3-3)روش انجام میکروبراث دایلوشن52شکل (4-1) اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی خارخسک در مقابل ایزوله‏های بالینی اشریشیاکلی با استفاده از روش…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -428)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-12-4 آزمون نرمال بودن توزیع خطاها (نرمال بودن مانده ها ) ………………………………………………………………………………473-12-4-1 واریانس ناهمسانی………………………………………………………………………………………………………………………………473-12-4-2 آزمون دوربین _ واتسون……………………………………………………………………………………………………………………..483-13 مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………493-14 روشهای آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………493-15 مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….503-16 همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………503-16-1…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -429)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-2 انواع تصمیمات سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………… 302-2-2-1 تصمیمات توسعه ای …………………………………………………………………………………………………………….. 312-2-2-2 تصمیمات جایگزینی یا انتخاب …………………………………………………………………………………………………. 322-2-2-3 تصمیمات خرید یا اجاره ………………………………………………………………………………………………………… 332-1-3 فرایند…Read More

To Top