برچسب: رفتار توده ای

فایل user8198

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-1-غذاهای زنده PAGEREF _Toc313882121 \h 52-2- Cladocera (آنتن منشعبها) PAGEREF _Toc313882122 \h 62-2-1- خصوصیات مورفومتریک در تخم وجنین آنتن منشعبها PAGEREF _Toc313882123 \h 62-3- خانواده…Read More

فایل user8187

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

ژن SLITRK6………………………………………………………………………………………………………. 26ژن SERPINB6 ……………………………………………………………………………………………………. 28ژنNESP4……………………………………………………………………………………………………………. 29ژن CABP2…………………………………………………………………………………………………………. 30ژن OTOGL…………………………………………………………………………………………………………. 31فصل سوم روش شناسی تحقیق نوع مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………… 34جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -717)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

نمایشگراکتساب ویدئو از منابع مختلفی صورت می‌گیرد. برای نمونه وسایل ذخیره سازی آنالوگ و دیجیتال (نوار و دیسک سخت) از ضبط کننده ویدئو استفاده می‌کنند.ویدئوی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -721)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-6-3- روش پیشنهادی برای مکان یابی …………………………………………………………………………. 363-7- محاسبه همبستگی در سیگنال EEG …………………………………………………………………………………….. 383-8- ویژگی استفاده شده برای تشخیص خستگی …………………………………………………………………………… 403-9- روش‌های کلاسه…Read More

To Top