برچسب: رویکرد تلفیقی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -506)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-10-4-1- نمایش سلسلهمراتبی چندسطحی252-10-4-2- ساختار درختی252-10-4-3- ساختار اصطلاح راس262-10-4-4- ساختار سلسلهمراتبی دوسویه262-10-4-5- نمایش مقولههای عام262-10-4-6- نمایش چهریزهای262-10-5- نمایش ترسیمی272-11- شیوههای تدوین272-11-1- رویکرد کمیتهای272-11-1-1- بالا به…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -410)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

شرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1فصل اول :کلیات تحقیقمقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….3بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4اهمیت وضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………..5اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..6فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………7جامعه آماری ،روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………..8روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………9ابزاروشیوه…Read More

To Top