برچسب: زیردستان

فایل — -فایل پژوهش-رساله -549)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-7- تفاوتهای رهبری تحول گرا و تعامل گرا………………………………………………………………. 2-3-1- پذیرش تکنولوژی اطلاعات…………………………………………………………………………….. 2-3-2- پذیرش تکنولوژی………………………………………………………………………………………. 2-3-4- مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری……………………………………………………………. 2-3-5-…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -508)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-3-2- اهداف جزئی تحقیق:1- شناخت میزان رابطه عدالت توزیعی با شغلی کارکنان پاوا فرماندهی ا. استان مازندران .2- شناخت میزان رابطه عدالت رویه ای با خشنودی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -491)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل اول:کلیات پژوهش1ـ1مقدمه…………………………………………………………………………………………….21ـ2 موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………….21ـ3 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………….21ـ4 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق………………………………………………………………………..41ـ5 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………51ـ6 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………71ـ7 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….71ـ8 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای…Read More

To Top