برچسب: سرمایه گذاران نهادی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -524)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران در شرکتهای مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد این گروه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -421)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-1- مقدمه 152-2 گفتار اول: ساختار مالکیت162-2-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی162-2-2 حاکمیت شرکتی172-2-2-1 تعریف حاکمیت شرکتی212-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران212-2-3…Read More

To Top