برچسب: سطح کیفیت زندگی مادران

فایل — -فایل پژوهش-رساله -565)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول(4-7) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثر متقابل پتاسیم و تاریخ کاشت بر درصدسیلیمارین………………………………….34جدول (4-8) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثر متقابل تاریخ کاشت وپتاسیمبرعملکردسیلیمارین…………………………………34چکیدهماریتیغال…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -409)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فرضیه فرعی 3: مالکیت دولتی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را قوی‌تر می‌نماید.فرضیه اصلی چهارم: ساختار مالکیت رابطه بین…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -391)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بند دوم: نظریه مشارکت28بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت28مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی29گفتار اول: رویه قضایی بین المللی29گفتار دوم:…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -342)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

سیلیمارین ترکیبی ازفلاونوییدهااست که ازعصاره متانولی دانه های ماریتیغال به میزان4تا6درصداستخراج میشود (کاتیار، 2002).1-12 موارد استفاده: سیلیمارین ازسیلیبین مشتق شده ویک داروی محافظ کبدی است…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -325)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

روح پاک مادربزرگم که الفبای زندگی را به من آموخت.پدر و مادر عزیزم که وجودم جز هدیه وجودشان نیست.همسرم که با صبرش در تمامی لحظات…Read More

To Top