برچسب: سطوح مختلف آموزشی

فایل user8208

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2 مقدمه7 روباتهای انساننما10 روبوکاپ، انگیزهها و اهداف13 نرم افزارهای شبیهسازی و مدل روبات13 1-4-1- شبیهسازی14 1-4-2- مدل روبات15 1-4-3- کد پایه18 راه رفتن روبات…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -309)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل اولکلیات پژوهش1-1- مقدمهاینترنت شبکهی گسترده جهانی است که شبکه‌های مختلف رایانهای در اندازههای متعدد و حتی رایانههای شخصی را با استفاده از سخت‌افزارها و…Read More

To Top