برچسب: سلامت اجتماعی زنان سرپرست

فایل — -فایل پژوهش-رساله -508)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-3-2- اهداف جزئی تحقیق:1- شناخت میزان رابطه عدالت توزیعی با شغلی کارکنان پاوا فرماندهی ا. استان مازندران .2- شناخت میزان رابطه عدالت رویه ای با خشنودی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -491)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1ـ6 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………71ـ7 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….71ـ8 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………….81ـ8ـ1متغیر وابسته: اعتماد….. …………………………………………………………………………………81ـ8ـ2 متغیر مستقل: مدیریت مشارکتی ………………………………………………………………81ـ8ـ2ـ1 مشارکت در زمینه اجتماعی…………………………………………………………………………………. 91ـ8ـ2ـ2مشارکت انفرادی……………………………………………………………………………………………………..Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -495)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فهرست جداول عنوان صفحه TOC \o “6-6” \h \z \u جدول 2-1:عوامل اولیه موثر بر رضایت شغلی PAGEREF _Toc394160084 \h 23جدول2-2: چهار دیدگاه مختلف تعهد…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -366)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-4-2- اهداف فرعی – بررسی قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده. – بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون مصوب 1392 و ارائه راهکارهایی به منظور تسهیل…Read More

To Top