برچسب: سنگ تزئینی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -496)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-4-2- سوال هاسوال اصلی عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟سوالهای فرعی عوامل فرهنگی موثر از بعد ارزشها بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -272)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

دکتر عبداله‌زادهدکتر جهانگشای رضاییدکتر جعفرزاده چکیده: هدف از این تحقیق ارائه ویژگی‌های چشم‌انداز معماری و افزایش سطح سرویس معابر شهری با اولویت حفظ و توسعه‌ی…Read More

To Top