برچسب: سیستم حسابداری

فایل — -فایل پژوهش-رساله -657)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ،…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -660)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل چهارم این فصل به تشریح نتایج آماری و نیز تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق پرداخته است.فصل پنجم در این فصل نیز نتیجه گیری تحقیق…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -442)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

علی‌رغم بیان ارتباط مستقیم بین عملکرد و پاداش طبق نتایج تحقیقات گذشته، اما این ارتباط مورد تردید جدی است. گروهی از محققین معتقدند که این…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -443)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-8-2 . جامعــه و نمونه آمـــــاری………………………………………………………………………………… 7 1-8-3 . روش گــرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 7 1-8-4 . ابزار گرد آوری اطلاعـــات ……………………………………………………………………………….. 71-9 . تعریف…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -432)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مناسب است نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاریخ و امضاء: مناسب نیستفهرستعنوانصفحه TOC \h \z \t “22222222222222222;1” چکیده: PAGEREF _Toc369425943 \h ‌1فصل…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -438)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

دختـرمترمه خوش نقش زندگیم.فهرست مطالبعنوان صفحه TOC \o \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc420979773 \h 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه PAGEREF _Toc420979776 \h 31-2- بیان…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -423)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-4-14-1 دوره گردش کالا ……………………………………………………………………………………………………………………………….174-4-14-1 دوره گردش مواد ……………………………………………………………………………………………………………………………….175-4-14-1 دوره تسویه بستانکاران ……………………………………………………………………………………………………………………..175-14-1 اندازه شرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….176-14-1 اهرم مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1715-1 ساختار کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………18فصل دوم :…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -424)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-1-14-1 شرکت های درمانده ………………………………………………………………………………………………………………………….154-1-14-1 رشد سود واقعی ………………………………………………………………………………………………………………………………..152-14-1 تداوم فعالیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….163-14-1 ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………16 4-14-1 دوره گردش عملیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..161-4-14-1 دوره تسویه پیش پرداخت ………………………………………………………………………………………………………………..162-4-14-1 مدت…Read More

To Top