برچسب: شکل گیری جنبش های اجتماعی و اینترنت

فایل — -فایل پژوهش-رساله -671)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول4-4. ضرایب همبستگی تحلیل رگرسیون چند گانه 80جدول4-5 : نتایج رگرسیون برای پیش بینی انگیزش پیشرفت از طریق ارزشیابی عملکردی و تبحری 80جدول4-6. ضرایب رگرسیون…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -548)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-6- روش تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………….111-7 – تعاریف واژه ها و اصطلاحات111-7-1- الف تعریف مفهومی متغیرها111-7-2- تعریف عملیاتی متغیر ها14جدول 1-1 – ویژگی های پرسشنامه جبران خدمات14 فصل…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -482)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

شماره دانشجویی: 920054420رشته تحصیلی: مطالعات منطقه‌ای تاریخ شروع پایان‌نامه: 26/8/93تاریخ اتمام پایان‌نامه: 4/3/94استاد راهنما: دکتر زهره بالازادهاستاد مشاور: دکتر رویا منتظمیآدرس و شماره تلفن: تهران.اشرفی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -471)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

معلم شهید امرالله میرزاپور، خانواده عزیز و پدر و مادر مهربانم که همواره در طول حیات پربارشان از حمایت های بی دریغ آنها بهره مند…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -454)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مقدمه فصل دوم پژوهش حاضر، به بررسی ادبیات نظری پژوهش می‏پردازد. این فصل خود به چهارگفتار تفکیک شده است. ابتدا درگفتار اول، به طرح مبحث…Read More

To Top