برچسب: شیوه‌های اطلاع رسانی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -642)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-1 بیع……………………………………………………………………………………………………………………………………….9 2-1-1: مفهوم و تعریف بیع …………………………………………………………………………………………………..9 2-1-2: انواع بیع …………………………………………………………………………………………………………………..152-2 شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن ……………………………………………………………………………………………….. 22 2-2-1 شرایط ثمن ………………………………………………………………………………………………………………..232-3: تجارت الکترونیک…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -532)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بخش‌بندیبرنامه‌ریزی فروش و عملیات اجراییحمایت‌ازمدیریتزنجیره تأمین شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق1.Richard Pibernik, Gernot Kaiser (2012). Customer- Facing Supply chain practices the impact of demand and…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -459)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فرهنگ سازمانییا فضای سازمانی، یعنی الگوی کلی رفتار، باورهای مشترک و ارزشهایی که اعضاء با هم در آن شریک‌ هستند. به عبارت دیگر «فرهنگ را…Read More

To Top