برچسب: صندوق ضمانت

فایل — -فایل پژوهش-رساله -641)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بند اول: استمهال قضایی 16بند دوم:‌استمهال قانونی 16بند سوم: استمهال قراردادی17مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن17گفتار اول: مفهوم تقسیط17بند اول: معنای لغوی تقسیط17بند دوم:…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -400)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

گفتار دوم : ارزیابی نقش سازمان ملل متحد در مسائل بین المللی11گفتار سوم : ارکان اصلی سازمان ملل متحد13الف – مجمع عمومی13ب – شورای امنیت14ج…Read More

To Top