برچسب: عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط

فایل — -فایل پژوهش-رساله -556)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-2 شرح روش و ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………….243-3 جامعه آماری،روش نمونه و حجم نمونه ………………………………………………………………………………….243-4 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………25فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………..1-4: بخش…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -501)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

تاکنون مدل های زیادی به منظور کمک به اتخاذ تصمیم در حوزه مکانیابی ایجاد شدهاند. بهطور کلی مطالعات مکانیابی از دهه 1910 آغاز شد، ولی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -498)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

4. عوامل اصلی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد بین سازمانی کدام است؟فرضیات اصلی عوامل فنی جزو عوامل اصلی ارزیابی آمادگی یک شرکت…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -444)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-2-3) مالکیت مدیریتی382-2-2-4) مالکیت خارجی422-2-3) شیوههای تأمین مالی462-2-3-1) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس مدت462-2-3-2) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس منبع472-2-3-3) روشهای متداول برای…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -437)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مهمترین شرایط لازم برای اجرای DEA در بانکهای ایرانی کدامند؟روشی که بتواند ورودی و خروجی را در مدل DEA ارائه دهد کدام است؟1-7- فرضیه‏های تحقیق:…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -423)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-7-1 متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………….128-1 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..131-8-1 فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………132-8-1 فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………………..139-1 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1410-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………1411-1 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….14……..12-1 روش گردآوری…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -424)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….54-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85-1 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….96-1 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….127-1 متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………121-7-1 متغیر…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -419)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول 4-3: نتایج آزمون مدل به صورت تجمعی………………………………………………………. 84جدول4-4: نتایج آزمون مدل به صورت مقطعی………………………………………………………… 86چکیده:افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -417)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

کلمات کلیدی: نوسانات نرخ ارز، بورس اوراق بهادار تهران، شاخص صنعتفصل اولکلیات تحقیق1-1-مقدمهعوامل مختلف و متنوعی بر بازده سهام شرکتهای تولیدی اثر میگذارند، از جمله…Read More

To Top