برچسب: عملکرد سازمانها

فایل — -فایل پژوهش-رساله -523)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول 3-2: اندازه گیری متغیر های تحقیق90جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل101جدول4-2: نتایج آزمون مانایی متغیرها107جدول 4-3: نتایج آزمون ناهمسانی وایت109جدول 4-4: آزمون F لیمر110جدول…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -438)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فهرست جدول‌هاعنوان صفحهجدول 3-1 آلفای کرونباخ PAGEREF _Toc420979856 \h 80جدول3-2 جورج ومالری PAGEREF _Toc420979857 \h 80جدول 4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت PAGEREF _Toc420979864…Read More

To Top