برچسب: عملکرد صادراتی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -569)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-4-2- اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………. 61-5- محدوده‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 61-5-1- محدوده مکانی ………………………………………………………………………………………………….. 61-5-2- محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………… 61-5-3- محدوده موضوعی ……………………………………………………………………………………………… 61-6- تعریف واژگان کلیدی ……………………………………………………………………………………………………Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -498)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

سئوال فرعی2-4. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعدزیر ساخت مالی کدام است؟سئوال فرعی2-5. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد…Read More

To Top