برچسب: عوامل مؤثر در طلاق زوجین

فایل — -فایل پژوهش-رساله -378)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

پدر و مادر مهربانم که مرا در این راه یاری نمودند.. سپاسگـزاری-190516509002760345230124000شکر شایان، نثار ایزدمنان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پژوهش-رساله را…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -358)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

زیرا لازم بود ابتدا، لزوم حمایت از زنان مطلّقه، تعاریف، پیشینه و ماهیّت حقوقی، تحت عنوان کلیات مورد بحث قرار گیرد. در مبحث اول؛ از…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -320)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

شماره دانشجویی: 911061877رشته تحصیلی: روانشناسی تربیتی استاد /استادان راهنما: دکتر فریبا حسنی چکیده پژوهش ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -283)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

موضوع پایاننامهی حاضر، بررسی عوامل اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر تغییرات فاصلهی سنی زوجین در ایران با تأکید بر استان اردبیل طبق دادههای فردی 20…Read More

To Top