برچسب: عوامل مرتبط در عود بیماری اعتیاد

فایل — -فایل پژوهش-رساله -626)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1453-1-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………1453-2-گام های اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..1473-3-جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….1483-4-نمونه و نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….1483-5-معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….1483-6-روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………1503-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….1584-فصل چهارم تجزیه و تحلیل…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -351)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن11مبحث دوّم: سرقت عادی12مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید13بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم13الف- عنصر…Read More

To Top