برچسب: فشار روانی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -628)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-3. اهمیت و ضرورت PAGEREF _Toc422699513 \h 71-4. تعریف نظری: PAGEREF _Toc422699514 \h 91-4-1. کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699515 \h 91-4-2. مهارت های زندگی PAGEREF _Toc422699516…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -534)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

اهداف پژوهش:هدف اصلی :پژوهش حاضر به دنبال تعیین رابطه بین روابط موضوعی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی می‌باشداهداف فرعی1- تعیین رابطه بین خرده مقیاس‌های…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -529)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

سبک‎های مقابله‎ای: لازاروس و فولکمن (1984) مقابله را به صورت تلاش‎های شناختی و رفتاری برای جلوگیری، مدیریت و کاهش استرس تعریف می‎کنند (پنلی و توماکا،…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -530)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بنابراین، کثرت تنیدگی در دنیای صنعتی امروز و به‎کار‎گیری شیوه‎های نامناسب مقابله‏‎ای ‎را می‎توان یکی از عوامل مؤثر در کاهش روند شادکامی و افزایش موج…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -510)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مشاوران نهاد های مردمی وابسته به کودکان معلول جسمی _حرکتی از جمله موسسات رعد در سطح شهرستان ها هم می توانند در صورت موثر بودن…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -475)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

شکل2-2 مدل عامل حفاظتی………………………………………………………………………………………………………..38شکل 2-4 برانگیزاننده های شخصی- شناختی………………………………………………………………………………58چکیدههدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -476)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بسمه تعالی-34290029908500دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -463)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

Winter 2012سپاسگزاریسپاس بی نهایت از پروردگارم ، راحت جانم، انیس قلبم و مایه آرامشم.سپاس بی انتها از یارو یاورم، امام و دانشمند عصر و زمانم…Read More

To Top